สถิติที่น่าสนใจ (Dash board)

สถิติด้านเศรษฐกิจ

 

จากจำนวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 129,518 ครัวเรือน ส่วนมากปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ปลูกข้าวนาปีมาที่สุด 1,166,918 ไร่ ปลูกอ้อยโรงงาน 713,189 ไร่ ปลูกมันสำปะหลัง 684,681 ไร่ แต่ผลผลิตที่ได้มากที่สุดจากอ้อยโรงงาน  มันสำปะหลัง และข้าวนาปี  ตั้งแต่ปี 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้มีนโยบายปลูกพืชพลังงานทดแทนการปลูกข้าวมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน

 

สถิติด้านสังคม

 

จังหวัดกำแพงเพชรก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากกว่า3ปีแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเลี้ยงทำงานหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เกินร้อยละ50ของจำนวนผู้สูงอายุ  ในขณะที่จำนวนผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน

 

สถิติด้านสิ่งแวดล้อม

 

ในช่วง3ปี (พ.ศ.2560-2562)ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีปริมาณลดลงจากปริมาณขยะมูลฝอยปีพ.ศ. 2561 จำนวน 152,508 ตัน ปีพ.ศ. 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน 100,660 ตัน และปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นทุกปีจากปีพ.ศ.2560-2562 จำนวน 22,948 ตัน  26,561 ตันและ 33,106 ตันตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.