โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

personnel.2563อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร มีดังต่อไปนี้

๑.กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่

๒.บริหารจัดการการจัดทำสำมะโน

๓.บริหารจัดการการสำรวจข้อมูล

๔.ส่งเสริมวิชาการมาตรฐานและควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ

๕.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่

๖.ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำเผยแพร่และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่

๗.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.