เนื้อหา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชน

      เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ภายใต้การอำนวยการของนายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายไพโรจน์  แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสุทัศน์  จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน มอบหมายให้นายสุทธิพงษ์  หนูเนตร ปลัดอำเภอคลองลาน ส่วนราชการ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนให้การต้อนรับนายพีระ  ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 และคณะ ลงพื้นที่หมู่ 15 บ้านมอมะรื่น ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการ อาทิ โครงการประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเน็ตประชารัฐ, โครงการ OTOP นวัตวิถี, การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือข้อร้องเรียนของประชาชน และผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญตามแผนพัฒนาภาค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของแต่ละกระทรวงรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ให้ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้รับทราบ เพื่อนำข้อมูลผลการดำเนินงานไปจัดทำรายงาน ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป

50976971 765122837186221_6362219464557068288_o

50860015 370682537047084_4870051605774336000_n

51287879 370679580380713_4128986150247333888_n

50940289 370682753713729_2860367130153451520_n

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.