เนื้อหา

ชุดข้อมูลกลาง : ขยะ

cycle

ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

-ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

-จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ

-ประมาณขยะที่นำไปใช้ประโยชน์

-จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ ลดลง

-ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

-ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

-ปริมาณขยะสะสม

-ปริมาณการจัดเก็บขยะมากขึ้น (เที่ยว/วัน)

-ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

-พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

-จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

-ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

-จำนวนรายงานการศึกษาปัญใจการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

-จำนวนครัวเรือน

-จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

-จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

บทวิเคราะห์

 

ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านขยะ ตั้งแต่ปี 2556 –  2559

จังหวัดกำแพงเพชรมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 700.83 , 711.66 , 703.40  และ 671.99 ตันตามลำดับ ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้โยชน์ในระยะ 4 ปี มีปริมาณ 213.60, 150.96, 151.36 และ 130.90 ตันตามลำดับ และปริมาณขยะที่มีการเก็บไปกำจัด 191.05, 267.61, 261.20 และ 215.28 ตัน ตามลำดับ bin

 

การกำจัดขยะของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ ปี 2556 - 2559 แบ่งออกปริมาณขยะที่มีการกำจัดอย่างถูกต้อง 93.14, 170.20, 245.00 และ 151.47 ตันตามลำดับ และปริมาณขยะที่มีการกำจัดอย่างไม่ถูกต้องจำนวน 403.23, 390.51, 306.84 และ 325.08 ตันตามลำดับ 

bin2

metadata-garbage

กลับ

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.