เนื้อหา

ชุดข้อมูลกลาง : ข้าว

rice

การพัฒนาปัจจัยพัฒนาฐานและการพัฒนาเกษตรกร

-ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

-พื้นที่ที่ได้รับนำจากแหล่งน้ำชลประทาน

-พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

-พืันที่ปลูกข้าวที่ใช้นำ้จากแหล่งน้ำนอกชลประทาน

-จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน

-จำนวนเกาตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

-เนื้อที่เพระปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย

-จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

-ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

-ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

-ต้นทุนในการเพราะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

-เกษตรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

-พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP

-ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

-ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

-ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

-เกษตรกรที่ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่

-พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรกรแปลงใหญ่

การพัฒนาเกษตรและสถาบันเกษตรกร

-จำนวนสหกรณ์การเกษตรง

-จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

-จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

-จำนวนเกษตรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

การแปรรูปการเพิ่มและสร้างคุณค่า

-จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์และโรงสีชุมชุน

-พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

-ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การขนส่งสินค้าและการจัดการบริหารสินค้า(Logitiics)

-ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

-โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

-ค่าใช้ต่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทางวิธีการขนส่ง

การพัฒนาระบบการตลาด

-มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

-บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

บทวิเคราะห์

 

ข้อมูลสถิติด้านข้าว

จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าว ในปี 2556 ถึงปี 2559 จำนวน 1,453,909 1,324,544 1,196,302 1,069,692 ไร่ ตามลำดับ และมีจำนวนผลผลิตในปี 2556 ถึงปี 2559 จำนวน 882,413 768,639 683,801 630,049 ตัน ตามลำดับrice

              จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านข้าว หากเปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัดกำแพงเพชร พบว่ามีผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ลดลงตั้งแต่ปี 2556 – 2558 ตามลำดับ โดยปี 2559 มีจำนวนผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เล็กน้อยrice2

metadata-rice

 

 

 

กลับ

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.